Sol·licitud de prorroga de llicència d'obres

Demanar més termini per l'acabament d'unes obres.

Qui ho pot demanar?

 • Promotor o propietari de la finca

Quin cost té?

 • Segons l'ordenança corresponent

En quines dates es pot fer?

 • Sempre que no hagi finalitzat el termini que es sol·licita ampliar

Quant de temps triga la resposta?

 • Un mes com a màxim

Quina documentació es lliura?

 • Notificació de l'acord resolutori de la pròrroga

On es pot trobar més informació:

 • Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
 •  Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Normativa del planejament general.
 • Ordenança reguladora de la tramitació dels expedients urbanístics.
 • Ordenances fiscals.

Documentació a aportar:

 • Instància.
 • Autoliquidació de les taxes municipals

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - Cardona (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 15:10