Sol·licitud de llicència segregació-parcel·lació-agrupació

Demanar autorització per la divisió o segregació d'una finca.

Qui ho pot demanar?

 • Propietari de la finca

Quin cost té?

 • Segons l'ordenança corresponent

En quines dates es pot fer?

 • Sempre

Quant de temps triga la resposta?

 • Un mes com a màxim

Quina documentació es lliura?

 • Títol de la llicència

On es pot trobar més informació:

 • Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Normativa del planejament general.
 • Ordenances fiscals.

Documentació a aportar:

 • Instància.
 • Fotocòpia del NIF del sol·licitant.
 • 2 exemplars de projecte tècnic visats pel Col·legi Oficial i signats pel propietari i tècnic, que contingui la següent documentació:
 • Memòria descriptiva.
 • Justificació de l’acompliment dels paràmetres urbanístics que són d’aplicació.
 • Qualificació urbanística de la finca original i de les finques resultants.
 • Descripció de les llindes de les finques originals i de les finques resultants.
 • Naturalesa dels terrenys segons el Cadastre fent constar la referència cadastral.
 • En el cas de finques en sòl no urbanitzable cal presentar l’informe favorable del DARP.
 • Plànol d’emplaçament
 • Plànol finques inicials amb cotes i superfícies. (Sòl urbà a escala 1/1.000 i sòl no urbà a escala 1/5.000)
 • Plànol finques resultants amb cotes i superfícies. (Sòl urbà a escala 1/1.000 i sòl no urbà a escala 1/5.000)
 • Fotocòpia de l’escriptura de les finques o certificat de domini emès pel Registre de la Propietat en els tres mesos anteriors a la sol·licitud de la llicència.
 • Autoliquidació de les taxes municipals.

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - Cardona (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 15:26