Sol·licitud de llicència primera ocupació

Demanar autorització per la primera ocupació d'una construcció nova i també l'ampliació o reforma sobre edificis i estructures existents.

Qui ho pot demanar?

 • Promotor, propietari de la finca.

Quin cost té?

 • Segons l'ordenança corresponent.

En quines dates es pot fer?

 • Sempre.

Quant de temps triga la resposta?

 • Un mes com a màxim.

Quina documentació es lliura?

 • Títol de la llicència

On es pot trobar més informació:

 • Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Normativa del planejament general.
 • Ordenances fiscals.

Preguntes més freqüents:

 • Un cop presentada la sol·licitud i pagada l'autoliquidació s'entén concedida la llicència de 1ª ocupació?
  No, el pagament de les taxes no suposa mai la concessió de la llicència.

Documentació a aportar:

 • Instància.
 • Fotocòpia del NIF del sol·licitant.
 • Certificat emès pel director facultatiu de les obres, visat pel Col·legi Oficial que acredita.
 • Data de finalització de les obres, i si escau, de la urbanització, d’acord amb el projecte tècnic aprovat, o modificacions posteriors autoritzades, i les condicions imposades a la llicència.
 • Que l’edificació és en condicions de ser utilitzada.
 • Nombre total d’habitatges.
 • Certificat dinal d’obra d’infraestructura de telecomunicacions, visat pel Col·legi Oficial en els casos exigibles.
 • Plànols de les modificacions introduïdes que no afecten l’estructura, ni la disposició interior o aspecte exterior ni suposen increment de pressupost.
 • Justificant d’haver sol·licitat l’alta o d’haver comunicat les modificacions procedents al Padró de béns immobles de naturalesa urbana.
 • Una fotografia de cada façana de l’edifici en què es veuen els vials adjacents.
 • Autoliquidació de les taxes i preus públics municipals per la tramitació d’aquesta llicència.

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - Cardona (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 15:18