Sol·licitud de llicència obra menor

Demanar autorització per a l’execució d’obres de:

 1. Les obres de conservació, reparació i millora de tota mena d'edificis que no afectin l'estructura.
 2. La construcció de murs o tanques de solars i terrenys.
 3. La instal·lació de grues o altres aparells elevadors.
 4. La col·locació de rètols, tanques i altres elements de publicitat o propaganda visible des de la via pública.
 5. La realització o modificació d'obertures a les façanes.
 6. La instal·lació de casetes prefabricades o instal·lacions similars.
 7. La connexió a la xarxa de clavegueram públic.
 8. Els moviments de terres i les obres de desmunt o explanació en qualsevol classe de sòl.
 9. L'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
 10. Les obres d'obertura de camins rurals o la pavimentació dels existents.
 11. La instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars.
 12. La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars.
 13. Els enderrocs de construccions de superfície inferior a 50 m².

Qui ho pot demanar?

 • Promotor, propietari de la finca o llogater

Quin cost té?

 • Consultar les següents ordenances:
  • Ordenança fiscal número 5: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
  • Ordenança fiscal número 26: taxa per llicències urbanístiques

En quines dates es pot fer?

 • Sempre

Quant de temps triga la resposta?

 • Un mes com a màxim

Quina documentació es lliura?

 • Títol de la llicència

On es pot trobar més informació:

 • Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei d'Urbanisme
 • Decret 305/2006, de18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
 • Normativa del planejament general
 • Ordenances fiscals

Preguntes més freqüents

 • Un cop presentada la sol·licitud i pagada l'autoliquidació es pot iniciar l'obra?

No, les obres només es poden iniciar quan s'hagi concedit per l'òrgan competent la llicència corresponent.

 • Quin termini hi ha per acabar les obres?

Sis mesos per iniciar-les i un any per acabar-les. Ambdós terminis seran comptadors des de la data de notificació de la llicència.. Si les obres no es poden acabar dins d'aquest termini, es pot demanar pròrroga de la llicència concedida, sempre que es sol·liciti abans de l'acabament del termini.

Documentació a aportar:

 • Instància.
 • Fotocòpia del NIF del sol·licitant.
 • 2 fotografies de l’actuació.
 • Plànol de situació o emplaçament.
 • Plànol de les obres.
 • Memòria descriptiva de les obres.
 • Pressupost de l'obra.
 • Quan les obres estiguin incloses en els annexos I i II del RD 1627/97, s’haurà de presentar 2 exemplars de l’Estudi de Seguretat i Salut i full d’assumeix de Direcció de l’Execució Material de l’obra, visats pel Col·legi Oficial.
 • Full de nomenament del contractista que porti a terme les obres.
 • Fotocòpia de la declaració censal cursada a l'Agència Estatal d'Administració Tributària o la declaració específica de l'IAE junt amb l'últim rebut del pagament (segons estiguin o no exempts d'aquest impost).
 • Contracte d’acceptació d’enderrocs i altres residus de la construcció, amb un gestor de runes autoritzat.
 • Si les obres estan destinades a l’exercici d’activitats, caldrà sol·licitar prèviament la corresponent llicència municipal.
 • Autoliquidació dels impostos i taxes municipals corresponents.

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - Cardona (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 15:07