Sol·licitud de llicència obra major

Demanar autorització per a l’execució d’obres de:

 1. Les obres de nova planta i les d'ampliació.
 2. Les obres de reforma que suposin modificació de l'estructura de l'edifici.
 3. Les obres de reforma o rehabilitació que suposin modificació substancial de la distribució interior dels edificis.
 4. L'enderroc d'edificacions de superfície superior a 50 m2.
 5. Les obres que pretenguin el canvi d'ús d'edificis o parts d'edificis.
 6. Les obres d'urbanització que no configurin un projecte d'urbanització.
 7. Els moviments de terres i les obres de desmunt o explanació en qualsevol classe de sòl.
 8. L'extracció d'àrids.
 9. L'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
 10. Les obres d'obertura de camins rurals o la pavimentació dels existents.
 11. Les obres d'instal·lació d'ascensors.
 12. La instal·lació d'antenes de telefonia mòbil.

Qui ho pot demanar?

 • Promotor, propietari de la finca o llogater

Quin cost té?

 • Ordenança fiscal número 5: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 • Ordenança fiscal número 26: taxa per llicències urbanístiques

En quines dates es pot fer?

 • Sempre

Quant de temps triga la resposta?

 • Dos mesos com a màxim

Quina documentació es lliura?

 • Títol de la llicència.

On es pot trobar més informació:

 • Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
 • Normativa del planejament general
 • Ordenances fiscals

Preguntes més freqüents:

 • Un cop presentada la sol·licitud i pagada l'autoliquidació es pot iniciar l'obra?

No, les obres només es poden iniciar quan s'hagi concedit per l'òrgan competent la llicència corresponent.

 • Quin termini hi ha per acabar les obres?

Un any mesos per iniciar-les i tres anys per acabar-les. Ambdós terminis seran comptadors des de la data de notificació de la llicència. El titular de la llicència té l'obligació de comunicar l'inici i l'acabament de les obres. Si les obres no es poden acabar dins d'aquests terminis, es pot demanar pròrroga de la llicència concedida, sempre que es presenti abans de l'acabament del termini.

Documentació a aportar:

 • Instància.
 • Fotocòpia del NIF del sol·licitant.
 • 2 fotografies del solar o de l’actuació.
 • 2 exemplars del projecte tècnic executiu, visats pel Col·legi Oficial i signats pel propietari i tècnic.
 • Memòria Històrica-Arqueològica, segons art. 34.3 Llei Patrimoni Cultural Català, quan es trobi en l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de la vila de Cardona.
 • 2 exemplars del projecte de Telecomunicacions en edificis plurifamiliars, visats pel Col·legi Oficial i signats pel propietari i tècnic.
 • 2 exemplars de l’Estudi o Estudi bàsic de seguretat i salut.
 • Full d’assumeix del tècnic director de les obres, visat pel Col·legi Oficial.
 • Full d’assumeix del tècnic director de l'execució material de les obres,visat pel Col·legi Oficial.
 • Nomenament del coordinador de Seguretat, visat pel Col·legi Oficial.
 • Programa de control de qualitat, visat pel Col·legi Oficial.
 • Full estadístic de l’edificació i habitatge en obra nova, reforma o ampliació d’habitatges.
 • Full de nomenament del contractista que porti a terme les obres.
 • Fotocòpia de la declaració censal cursada a l'Agència Estatal d'Administració Tributària o la declaració específica de l'IAE junt amb l'últim rebut del pagament (segons estiguin o no exempts d'aquest impost).
 • Fitxa d’avaluació de volums i contracte d’acceptació d’enderrocs i altres residus de la construcció, amb un gestor de runes autoritzat.
 • Autorització de l’Administració gestora de la carretera quan l’obra es trobi en zona d’afecció, servitud o domini públic.
 • Autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua quan es trobi en zona de servitud d’ús públic o en zona de policia.
 • Si les obres estan destinades a l’exercici d’activitats, caldrà sol·licitar prèviament la corresponent llicència municipal.
 • Autoliquidació dels impostos i taxes municipals corresponents.
 • Fiança per garantir la gestió dels residus.

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - Cardona (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 15:04