Sol·licitud de llicència municipal d'obertura d'activitats Innòcues. LA-Innòcua

Demanar autorització per l'exercici d'una activitat mercantil, industrial i econòmica no susceptible d'afectar el medi ambient, la seguretat o la salut de les persones, la flora, la fauna o els béns.

Qui ho pot demanar?

 • El propietari o arrendador de la finca on es vol instal·lar l'activitat.

Quin cost té?

 • El que indiqui les ordenances fiscals.

En quines dates es pot fer?

 • Sempre

Quant de temps triga la resposta?

 • Com a màxim un mes.

Quina documentació es lliura?

 • Notificació de l'acord de concessió de llicència municipal d'obertura d'activitat innòcua.

Documentació a aportar:

 • Sol·licitud.
 • Fotocòpia del DNI o NIF del titular de l'activitat.
 • Còpia de l'escriptura de constitució de la societat (en el cas de persones jurídiques).
 • Fotocòpia de l'últim rebut de l'impost de béns immobles i contracte d'arrendament del terreny o del local.
 • Fotocòpia de l’alta de l’impost de béns i immobles i contracte d’arrendament del terreny o del local.
 • Fotocòpia del carnet de manipulador d’aliment (si es fan activitats que n’exigeixin la presentació)
 • Memòria valorada subscrita per tècnic competent o instal·lador autoritzat que inclogui plànols de situació i emplaçament, plànols en planta i alçat que representin el que pretén realitzar, indicant les diferents dependències del local, la maquinària i també la distribució en planta de portes, comunicacions, etc.
 • Certificat tècnic acreditatiu que les instal·lacions i l’activitat compleixen la normativa i condicions de seguretat, salubritat i tranquil·litat, urbanístiques i, les específiques de l’activitat.
 • En cas d’ampliacions o de modificacions d’una activitat autoritzada, còpia de la llicència.
 • Autoliquidació de les taxes i dels impostos municipals corresponents.

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - Cardona (Barcelona)
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 12:15