Sol·licitud de llicència de divisió horitzontal

La constitució d'un règim de propietat horitzontal o bé d'un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti un increment del nombre d'habitatges o establiments, i també les operacions que tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d'aprofitament independent dels que s'hagin fet constar en una declaració d'obra nova precedent.

Qui ho pot demanar?

 • El propietari de la finca.

Quin cost té?

 • Ordenança fiscal núm. 12. Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

En quines dates es pot fer?

 • Sempre

Quant de temps triga la resposta?

 • Dos mesos com a màxim

Quina documentació es lliura?

 • Títol de la llicència i placa d'obres.
 • On es pot trobar més informació:
 • Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Llei 49/1960 de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, reformada per la Llei 8/1999, de 6 d’abril.
 • Normativa del planejament general.
 • Ordenances fiscals.

Documentació a aportar:

 • Instància.
 • Fotocòpia del NIF del sol·licitant.
 • 2 exemplars del projecte tècnic, signat pel propietari i el tècnic que contingui la següent documentació:
 • Memòria justificativa de l’adequació dels habitatges o elements proposats a les determinacions del planejament aplicable, i en el cas dels habitatges del compliment dels requisits mínims d’habitabilitat per a segona ocupació.
 • Plànols a escala, on constin el nombre d’habitatges o elements, la seva superfície i el seu ús urbanístic.
 • Nota simple o certificació del Registre de la propietat on conti la descripció de la finca o edificació, emesa en els tres mesos anteriors a la sol·licitud de la llicència.
 • Proforma de l’escriptura pública de divisió horitzontal.
 • Autoliquidació dels impostos i taxes municipals corresponents.

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - Cardona (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 15:21