Sol·licitud de canvi de titularitat d'una activitat. LA-Innòcua

Informar a l'administració que s'ha produït un canvi en la titularitat d'una activitat, perquè produeixi els efectes fiscals corresponents i si s'escau, exigència de responsabilitats en l'exercici de l'activitat.

Qui ho pot demanar?

 • L'anterior i el nou titular de l'activitat.

Quin cost té?

 • El que indiquin les ordenances fiscals.

En quines dates es pot fer?

 • Sempre

Quant de temps triga la resposta?

 • Com a màxim un mes.

Quina documentació es lliura?

 • Notificació de l'atorgament del canvi de titularitat.

Documentació a aportar:

 • Sol·licitud.
 • Document acreditatiu del canvi o conformitat de l’anterior titular de l'activitat o d’altres parts.
 • Còpia de l’escriptura de constitució de la societat, poders del representant i NIF (en el cas de persona jurídica).
 • Fotocòpia de l'últim rebut de l'impost de béns immobles.
 • Contracte d'arrendament del terreny o local.
 • Fotocòpia de l’autorització o de la llicència anterior.
 • Baixa censal de l’anterior titular de l’activitat
 • Alta censal  del nou titular de l’activitat
 • Certificat signat per tècnic competent que acrediti que l’activitat compleix les condicions tècniques exigides en l’expedient de concessió de llicència
 • Fotocòpia del NIF del titular de l’activitat
 • Carnet de manipulador d’aliments (si es fan activitats que n’exigeixin la presentació)
 • Autoliquidació de les taxes i dels impostos municipals corresponents

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - Cardona (Barcelona)
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 12:17