Declaració de plusvàlua (Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana)

L'IIVTNU és un tribut directe que grava l'increment de valor que ha experimentat un pis, local o terreny.

Aquest impost s'ha de satisfer cada vegada que hi ha una transmissió de la titularitat d'una finca urbana (o la constitució o transmissió d'un dret real sobre ella), independentment de quin sigui el títol de transmissió (compravenda, donació, herència, tec...).

Quin cost té?

Segons l'Ordenança fiscal número 4 de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

La declaració haurà de ser presentada en els terminis següents, des de la data en què es produeixi la transmissió:

a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.

b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

Documentació a aportar:

  • Declaració de la transmissió
  • Còpia de l'escriptura objecte de la transmissió
  • Fotocòpia del DNI de l'obligat al pagament
  • Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI pagat

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - Cardona (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 12:45