Sol·licitud de Certificat d'Aprofitament Urbanístic

Sol·licitar a l'ajuntament informació sobre el règim urbanístic aplicable a una finca determinada (possibilitat d'edificar, i condicions que estableix el planejament)
Qui ho pot demanar?

 • Qualsevol interessat

Quin cost té?

 • Segons l'ordenança núm. 12 taxa per expedició de documents administratius.

En quines dates es pot fer?

 • Sempre

Quant de temps triga la resposta?

 • Un mes com a màxim

Quina documentació es lliura?

 • Certificat de l'informe tècnic sobre el règim urbanístic aplicable a una finca determinada.

Documentació a aportar:

 • Instància.
 • Fotocòpia del NIF del sol·licitant.
 • Plànol d’emplaçament susceptible de permetre a l’Ajuntament identificar correctament la finca (Sòl urbà a escala 1/1.000 i sòl no urbà a escala 1/5.000)

On es pot trobar més informació:

 • Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme.
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Normativa del planejament general.
 • Ordenances fiscals

Canals de tramitació

A les oficines municipalsPresencialmentAjuntament de CardonaPlaça de la Fira, 108261 - Cardona (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-12-2020 15:45