Nous ajuts de 10.000 euros per a la digitalització de les empreses, a partir de dilluns a les 9 h

Última revisió 23-11-2021 13:32
22/11/2021

La finalitat és potenciar el coneixement i la incorporació de noves tecnologies per augmentar la competitivitat i sostenibilitat de les empreses locals

L’Ajuntament ha aprovat la convocatòria d’ajuts excepcionals per a la digitalització de les empreses de Cardona per pal·liar els efectes generats per la Covid-19.

L’objectiu és donar suport a les empreses locals que han implantat eines digitals per mantenir o millorar la seva competitivitat en el marc dels efectes generats per la COVID-19, potenciar el coneixement i la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses cardonines o millorar el posicionament i la presència a internet del sector empresarial per tal d'adaptar-se i fer front a la nova situació i enfortir les seves capacitats i fer-lo més competitiu en l'era post-Covid19

Poden ser persones beneficiàries els i les professionals autònoms donats d'alta al RETA i les pimes (petites i mitjanes empreses) establertes al municipi de Cardona. L’import màxim de la subvenció serà de màxim 1.000€ euros.

Les sol·licituds es podran presentar a partir de dilluns 22, a les 9 h del matí, i fins al 30 de novembre a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cardona (https://cardona.eadministracio.cat).

Es subvencionaran totes les accions dutes a terme des del 14 de març de 2020 al 30 de novembre de 2021 i que hagin estat efectivament pagades per la persona beneficiària abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds (el 30 de novembre de 2021).

La documentació a presentar amb la sol·licitud és la següent:

  • Fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant si és una persona física i/o del representant en cas de persona jurídica. En el cas d’associació sense finalitat de lucre, exemplar dels estatuts aprovats.
  • Model 036 de declaració censal d’activitats econòmiques o qualsevol altre documentació oficial que ho acrediti.
  • Memòria detallada de les accions implementades segons el model normalitzat que es podrà trobar a https://www.adlsolcar.cat/punt-empresa/ajuts-subvencions/
  • Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, segons el model normalitzat que es podrà trobar a https://www.adlsolcar.cat/punt-empresa/ajuts-subvencions/, que inclourà una relació classificada de totes les despeses subvencionables relacionades amb el desenvolupament de l'actuació, amb identificació del creditor, i el document, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i la forma de pagament.
  • Còpia dels documents acreditatius de la despesa realitzada i els comprovants de pagament de les despeses subvencionables.
  • Document acreditatiu d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'actuació subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.
  • Dades bancàries del compte on realitzar l’ingrés de la subvenció o document equivalent obtingut per banca electrònica on figuri el/la titular del compte bancari i les dades bancàries complertes de la persona beneficiària.
  • Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries d’avant l’Agència tributària i la Seguretat Social.

El pressupost total destinat a aquests ajuts són 10.152€ provinents del Fons extraordinari per als centres locals de serveis a les empreses de la Diputació de Barcelona per a l’any 2020 i 2021.

Trobareu tota la informació sobre aquests ajuts a https://www.adlsolcar.cat/punt-empresa/ajuts-subvencions/

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb Rosa Maria Lanaspa i Olga Buenaventura al telèfon 93 869 22 87 o bé a través de correu electrònic rosamaria.lanaspa@adlsolcar.cat i olga.buenaventura@adlsolcar.cat.