Retribucions grups municipals

Aportacions econòmiques als grups municipals

L’objecte de les subvencions i les prohibicions legals de destinació d’aquests fons estan regulades per l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

Aquesta llei estableix què “el Ple de la Corporació, amb càrrec als Pressupostos anuals de la mateixa, podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i altre variable, en funció del nombre de membres de cadascun d’ells, dins dels límits que, en el seu cas, s’estableixin amb caràcter general en les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat i sense que es puguin destinar al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a la adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.”

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-01-2021 16:09